Sign in to follow this  
Can Sengul

2022 Aylığı Kesilen ve Ceza Talep Edilen Kişiler İçin İtiraz Dilekçesi Örneği

Recommended Posts

2022 aylığı almakta iken aylığı aşağıdaki gerekçe ile kesilen ve faiziyle birlikte maddi ceza ödemesi istenen kişiler için SGK'na itiraz dilekçesi örneğini aşağıya ekliyorum.

Dilekçe içerisinde xxx olarak yazılan yerleri ve (17.4.2008 tarihi HARİÇ) tarihleri kendinize göre uyarlayıp kuruma itiraz edebilirsiniz.

Ve lütfen sonuçları bu foruma yazarak bizlerle paylaşın.

Gerekçe:

17.4.2008 tarihinden sonra sigortalı çalışmayan ve hiç bir geliri bulunmayan ve/fakat bu tarihten önce bir şekilde sigortalı olup maaşını kestirmesi gerektiği halde kestirmemiş olan; bu nedenle şimdi kurum tarafından aylığı kesilen ve 17.4.2008 tarihinden sonra alınan 2022 aylıkları için borç ve ceza bildirimi yapılan kişiler

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

Pirimsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü'ne,

... / ... / 2010

xxx tarihinde tarafıma gönderilen mektupla "01/06/2008-son/11/2009 tarihleri arasında aylığa hak kazanmadığı[m] halde" yersiz ödeme aldığım iddia edilerek yersiz ödenen xxx tl'nin faiziyle birlikte tarafımdan talep edildiğini öğrenmiş bulunuyorum. Ayrıca aynı mektupta, "5754 sayılı kanunun 92. maddesi ile 2022 sayılı kanuna eklenen geçici 1. madde uyarınca bu kanunun yürürlük tarihinden önceki dönemlere ait yersiz ödenen aylıklar terkin edildiğinden 01.06.2008 tarihinden önceki borç tutarları bildirilmemiştır" denmektedir.

Bilindiği üzere 17.4.2008 tarihinde 2022 Sayılı Kanuna eklenen madde şu şekildedir:

Geçici Madde 1 (Ek: 17/4/2008-5754/92 md.)

Bu Kanun kapsamındaki kişilere bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar yersiz ödenen ve geri alınması gereken aylıklar ile bunlardan doğan ceza ve faizler terkin edilmiştir. İlgililer hakkında herhangi bir idari ve icrai takibat yapılmaz.

Bu kapsamda değerlendirildiğinde, tarafıma borç tahakkuk ettirilen 17.4.2008 tarihinden bu yana Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilişkim ve 2022 Sayılı Kanun'da öngörülen gelir kriterine eşit ya da fazla gelirim bulunmadığından, hakkımda herhangi bir idari ve icrai takibat yapılmamalıydı. Bir başka deyişle, evet, 17.4.2008 tarihinden sonra sigortalı bir işte çalışmış ya da 2022 Sayılı Kanun'da öngörülen gelir kriterine eşit veya fazla gelirim bulunsa ve buna rağmen 2022 aylık alsa idim tarafıma yersiz ödeme yapıldığı ileri sürülüp gerekli cezai işlem yapılabilirdi; ama böyle bir durum söz konusu olmamıştır.

Kanun yapıcının 17.4.2008 tarihinden önceki tüm ceza ve işlemler için "herhangi bir idari ve icrai takibat yapılmaz" şeklindeki düzenlemesine rağmen Sosyal Güvenlik Kurumu'nun işlem ve ceza takibatı yapması kanun yapıcının iradesine aykırı işlem yapmaktır. Kanun yapıcının, "Bu Kanun kapsamındaki kişilerin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte aylıklar kesilir" demediği bir yerde Kurum'un aylıkları kesmesi ve cezai işlem yapması hukukla da hakkaniyetle de bağdaşmamaktdır.

Burada Kurum'a düşen görev "10 sene önce şu kadar süre sigortalı olmuşsunuz, o nedenle bugün maaşınızı kesiyoruz ve o zamandan bu yana ceza ve faiz işletiyoruz" demek değil, 17.4.2008 tarihinden sonra ilgililerin 2022 Sayılı Kanun'da öngörülen gelir kriterine eşit veya fazla geliri bulunup bulunmadığını araştırmak ve olası bir tespit halinde de gerekli idari ve icrai takibi yapmaktır.

İş bu nedenle tarafıma bildirilen cezai işlemin tüm unsurlayıyla birlikte iptal edilmesini ve 2022 Sayılı Kanun'da öngörülen muhtaçlık kriterlerine uygun olduğum konusunun yeniden değerlendirilerek kesilen maaşımın kesildiği tarihten itibaren yeniden bağlanmasını ve tarafıma yazılı yanıt verilmesini tüm hukuki haklarım saklı kalmak koşuluyla arz ve talep ederim.

ad soyad

imza

TC kimlik no:

Adres:

Telefon:

Dilekçe gönderecek adres: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

PRİMSİZ ÖDEMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TUNA CD. NO:7 KIZILAY/ANKARA

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 Ekim 2008 tarihinden önce (sonra değil) İsteğe Bağlı Sigorta Primi yatıran ve aynı zamanda 2022 aylığı alan ve bu nedenle şimdi aylığı kesilen ve geçmişe dönük ceza uygulanan kişiler için SGK'na itiraz dilekçesi örneğini aşağıya ekliyorum.

Dilekçe içerisinde xxx olarak yazılan yerleri ve (1 Ekim 2008 tarihi HARİÇ) tarihleri kendinize göre uyarlayıp kuruma itiraz edebilirsiniz.

Sosyal Güvenlik Kurumu

Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü

Sosyal Yardımlar Daire Başkanlığı'na

xx/xx/2010

xxx tarihinden xxx tarihine dek geçen süreye ait 2022 maşlarının yersiz ödendiği iddiasıyla faizi ile birlikte benden talep edildiğini kurumunuzdan gelen yazı ile öğrenmiş bulunuyorum.

Aşağıdaki gerekçeler incelendiğinde görüleceği üzere bu uygulama ilgili yönetmelik ve Kurum uygulama talimatına aykırıdır. Şöyle ki:

1- İsteğe bağlı sigorta primi ödeyenlerin 2022 sayılı yasa kapsamında aylık alamayacaklarına dair düzenleme 1 Ekim 2008 tarihlidir. Bu tarihten önce isteğe bağlı sigorta primi ödemek 2022 aylığı almaya engel değildi:

Aylıktan faydalanamayacaklar

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri;

a) (Değişik:R.G.-1/8/2008-26954) 2 nci maddenin (d) bendi kapsamında olanlar hariç olmak üzere, hangi adla olursa olsun herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan bir gelir veya aylık hakkından faydalananlar ile isteğe bağlı prim ödeyenler dahil olmak üzere Kuruma prim ödeyenler,

2- Yönetmelikte yapılan -isteğe bağlı sigorta primi yatırılmasına dair düzenlemeyi de içeren- değişikliklerin uygulanmasına dair Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü Sosyal Yardımlar Daire Başkanlığı'nın açıklamalarını içeren talimat şu şekildedir:

Bilindiği gibi 01/08/2008 tarihli ve 26954 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç,Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Özürlü ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Buna göre;

1) Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yapılan değişikliğe uygun olarak; herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan bir gelir veya aylık hakkından faydalananların yanısıra isteğe bağlı prim ödeyenler ile birlikte Kuruma prim ödeyenler de kanun kapsamı dışında tutulmuşlardır.

Bu çerçevede, daha önce isteğe bağlı prim ödeyenlere 2022 sayılı kanuna göre aylık bağlanmakta iken yönetmelik değişikliği üzerine bu kişiler kanun kapsamı dışına alındığından;

a) İsteğe bağlı prim ödemekte olan yeni başvuru sahiplerine aylık bağlanamayacağı bildirilecektir.

B) Aylık almakta olan ve isteğe bağlı prim ödediği tespit edilenlerin aylıkları yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden dönem başından itibaren kesilecektir. Bu kişilere bu tarihten önceki döneme ait ödenmeyen aylıklar talepleri halinde defaten ödenecektir.

İsteğe bağlı prim ödeyenler dışında Kuruma prim ödeyenlerle ilgili mevcut uygulamalara devam edilecek olup bu kişiler kanun kapsamı dışında tutulacaktır.

Kaynak (12 Kasım 2009):
sgk
.gov.tr/sgkshared/
sgk
/rehberler/2022/2022_sayili_yonetmelik_uygulama_aciklamalari.pdf

2022 sayılı yasadan yararlanmak için kurumunuzla olan münasebetim şu şekildedir:

1) İsteğe bağlı sigorta primi yatırılırken 2022 maaşına başvurduk (2006 şubat)

2) İsteğe bağlı sigortayı iptal ettik (2007 haziran)

3) İlk maaş bağlanma tarihi 2006 haziran olmak üzere 2022 maaşı bağlanıp toplu para aldık (2007 kasım)

4)
SGK
'dan yaşını doldurduğundan normal emekli oldu (2009 temmuz)

5) 2022 maaşını kestirmek için dilekçe verdik (2009 temmuz)

6) Temmuz 2009'dan sonra -Eylül 2009- maaş çekmedik.

Görüldüğü üzere isteğe bağlı sigortalılığım xxx tarihinde iptal edilmişti. Bir başka ifadeyle 1 Ekim 2008 ile -2022 sayılı yasa kapsamında son aylığımı almış olduğum- xxx tarihi arasında değil isteğe bağlı sigortalılığım, hiç bir sosyal güvenlik kurumuna kaydım da bulunmamaktadır. Yani 2022 sayılı yasadan yararlanmama engel olacak ya da almış olduğum maaşı kestirmemi gerektirecek hiç bir durum söz konusu olmamıştır.

Sonuç olarak bu gerekçeler ve xxx tarihi ile xxx tarihleri arasında hiç bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmadığımı gösteren belge gereğince 2008 Haziran ayından 2009 Eylül ayına dek geçen süreye ait 2022 maşlarının yersiz ödendiği iddiasının yanlış olduğu açıktır.

İş bu sebeplerle adıma tahakkuk ettirilen borcun iptal edilip tarafıma yazılı olarak bilgi verilmesini arz ve talep ederim

ad soyad

imza

EK 1: Haziran 2007 ile Eylül 2009 arasında hiç bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmadığımı gösteren belge

tc kimlik numarası

adres

Share this post


Link to post
Share on other sites
Gerekçe:

17.4.2008 tarihinden önce sigortalı olan ve/fakat bu tarihten sonraki bir zamanda sigortalılığı sona eren; ama bu süre zarfında 2022 aylığı almaya da devam eden; bu nedenle şimdi kurum tarafından aylığı kesilen ve 17.4.2008 tarihinden sonra alınan tüm 2022 aylıkları için borç ve ceza bildirimi yapılan kişiler

Not: 2008-2009 tarihlerindeki sigortalılığı gösteren belgeyi sigorta müdürlüğüne gidip almalı ve dilekçeye eklemelisiniz.

Dilekçe içerisinde xxx olarak yazılan yerleri ve (1 Ekim 2008 tarihi HARİÇ) tarihleri kendinize göre uyarlayıp kuruma itiraz edebilirsiniz:

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

Pirimsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü'ne,

... / ... / 2010

xxx tarihinde tarafıma gönderilen mektupla "01.06.2008 ile son.08.2009 tarihleri arasında aylığa hak kazanmadığı[m] halde" yersiz ödeme aldığım iddia edilerek yersiz ödenen 2673.34 TL.'nin tarafımdan talep edildiğini öğrenmiş bulunuyorum.

Sigortalı bir işte çalışmaya başladığımda 2022 aylığımı kestirmem gerektiğini geç öğrendim ve mevzuat uyarınca öngörülen cezayı da ödemek durumundayım.

Ne var ki 01.06.2008 ile 01.08.2009 tarihleri arasında ceza tahakkuk ettirilmesi hatalıdır. Zira EK1'de dökümü görüleceği üzere sigortalılığım sadece 2008 yılının sonuna dek sürmüş, 2009 yılı itibarı ile sigortalı olmam söz konusu olmamıştır. Bu nedenle 2009 yılı için borç tahakkuk ettirilmesinin hakkaniyet ilkesi ile bağdaşmadığını düşünüyorum.

İş bu gerekçeyle tarafıma bildirilen cezai işlemin 01.06.2008 ile 30.12.2008 tarihleri arasını kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesini, 01.01.2009 ile 01.08.2009 tarihleri için tahakkuk ettirilen cezanın iptal edilmesini, ödeme talimatının yeniden düzenlenerek tarafıma bildirilmesini ve dilekçeme yazılı yanıt verilmesini arz ve talep ederim.

EK1: 2008-2009 tarihleri için
SGK
ilişik durumu bildirir doküman

ad soyad

imza

TC kimlik no:

Adres:

Telefon:

Dilekçe gönderecek adres:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

PRİMSİZ ÖDEMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TUNA CD. NO:7 KIZILAY/ANKARA

__________________

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Sign in to follow this