k@lpsizim_85

Özürlü Aylığında Değişiklikler..

Recommended Posts

Bilindiği gibi, özürlü vatandaşlarımız 2022 sayılı Kanun ile sosyal güvenlik kapsamına alınmışlardır. Gerçekten, 1 Temmuz 1976 tarih ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun yaşlı ve özürlü vatandaşlarımıza primsiz rejim içinde bir miktar aylık b

Bilindiği gibi, özürlü vatandaşlarımız 2022 sayılı Kanun ile sosyal güvenlik kapsamına alınmışlardır. Gerçekten, 1 Temmuz 1976 tarih ve 2022 sayılı “65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun” yaşlı ve özürlü vatandaşlarımıza primsiz rejim içinde bir miktar aylık bağlanması ile birlikte bir seviyeye kadar sağlık yardımı almalarına da imkan tanımaktadır.

Bugünkü yazımızda, 5378 sayılı Kanun ile özürlü vatandaşlarımıza bağlanacak olan aylıklarda meydana gelen değişiklikler ele alınmıştır.

? Aylık bağlanabilecekler

Anılan Kanun ile 1 Temmuz 1976 tarih ve 2022 sayılı “65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunu’na” ek fıkra eklenmiştir. Söz konusu ek fıkraya göre, özürlü aylığı alabilecek olanlar aşağıda belirttildiği şekilde açıklanmıştır.

Söz konusu ek maddenin ilk fıkrasında 18 yaşını dolduran ancak başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyen özürlülere aylık bağlanması hüküm altına alınmıştır. 18 yaşını doldurmuş olmakla birlikte başkasının yardımı olmaksızın hayatını idame ettiremeyecek olan özürlü vatandaşımıza aylık bağlanabilmesi için;

Öncelikle çalışma güçlerini yüzde 70 ve üzerinde kaybettiğinin ve başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek şekilde özürlü olunduğunun tam teşekküllü hastanelerden alacakları sağlık kurulu raporu ile kanıtlamaları gerekiyor.

Bununla birlikte, 18 yaşını doldurmuş olması ve kanunen bakmakla mükellef kimsenin bulunmaması ikinci önemli şart olarak kanuna konmuştur.

Üçüncü olarak ise; her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamının aylık ortalamasına göre bu kanunun 1’inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan daha az gelirin olması lazım. Halen bu rakam 67.78 YTL olarak uygulanmaktadır. (Memur maaşlarında yapılan enflasyon farkından doğan artış hesaplamada dikkate alınmamıştır)

Yukarıda sayılan üç şartı bir arada bulunduran özürlülere aylık bağlanmaktadır. Bağlanacak aylık miktarı 203,35 YTL dir. Bu gruba özür oranı yüzde 70 ve üzerinde olanlar girmektedir.

? İşe yerleşmemişler

Kanunda aylık bağlanacak ikinci bir grup olarak 18 yaşını dolduran ve işe yerleşmemiş olan özürlüler sayılmıştır. Buna göre, 18 yaşını dolduran ve çalışma güçlerini yüzde 40 ila 69 arasında kaybeden özürlülerin aylık alabilmesi için;

Özürlü olan vatandaşımızın 18 yaşını doldurması, kanunen bakmakla mükellef kimsesi olmaması, özürlüğü olduklarını tam teşekküllü hastanelerden alacak oldukları sağlık kurulu raporu ile belgelemeleri, herhangi bir işe yerleştirilememiş olması ve her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamının aylık ortalamasının 67.78 YTL den daha az olması gerekiyor.

Bu şartların hepsini bir arada taşıyan özürlülere de 135.56 YTL aylık bağlanacaktır. Bu gruba ise, özür oranı yüzde 40 ila 69 arasında olan özürlüler giremktedir.

? 18 yaşın altındakiler

Hemen belirtelim ki, on sekiz yaşını tamamlamayan özürlüye aylık bağlanabilmesi için kanunen bakmakla yükümlü kişinin aylık ortamla gelirinin 67,78 YTL’den az olması gerekmektedir. Bu halde 18 yaşın altındaki özürlü için 135.56 YTL aylık bağlanacaktır. Aslında bu aylık on sekiz yaşından küçük özürlüye bakan yakınına verilmektedir.

Özürlülere bağlanan bu aylıklar üçer aylık dönemler halinde ve peşin olarak verilmektedir.

? Aylığın iptali

Aylık bağlanmasına esas özürlülük oranı değişenlerin aylıkları Sağlık Kurulu raporları ile durumlarına göre yeniden tespit olunur.

Özürlülük oranı, 5378 sayılı Kanun’a göre aylık bağlanması gereken oranın altına düşenler ile yukarıda belirttiğimiz aylık ortama gelir tutarından fazla gelir elde etmeye başlayanların aylıkları kesilir.

Aylık hakkından yararlanan 18 yaşından küçük özürlülerin yalnızca kendileri 2022 sayılı Kanun’un 7’nci maddesinde belirtilen tedavi hakkından yararlanır. 18 yaşından küçük özürlüye bakan yakını sağlık yardımı hakkından yararlanamaz. Öte yandan, yukarıdaki hükümlere göre aylık alanlardan herhangi bir sosyal güvenlik kurumunun tedavi yardımı kapsamında bulunanlara sağlık-tedavi yardımı yapılmaz.

Son olarak şunu da belirtmeliyiz ki, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan malûl olmaları sebebiyle yetim olarak aylık veya gelir almakta olan çocuklardan bu kurumlardan aldıkları aylık veya gelir toplamı tutarları 2022 eklenen ek madde gereğince durumlarına göre ödenebilecek tutardan yani yukarıda belirttiğimiz tutardan daha az olanlara; aradaki fark ilgili sosyal güvenlik kurumu tarafından ödenir ve bu şekilde ödenen tutarlar Hazine’den tahsil edilir.

Eğer, özürlü kişi birden fazla sosyal güvenlik kurumundan aylık veya gelir alıyorsa yalnızca tercih edecekleri bir sosyal güvenlik kurumu tarafından aradaki fark ödenecektir. İki değişik kurumun birden fark ödemesi Kanuna aykırı düşmektedir.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now